X

རོང་འབྲོག་པའི་དགའ་ཚལ།

ཟླ་ཚེས།:2021-05-31 ཀློག་གྲངས:2312

སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་གྱི་གཤིན་ས་སྣུམ་པོ། །

ཡུལ་སྐོར་ལྫོངས་རྒྱུ་ཡི་ངོ་མཚར་གནས་མཆོག།

མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་གཞིས་ཁྱིམ་དྲོན་མོ། །

མཛེས་པའི་ཀན་ལྷོ།། སྐྱིད་པའི་ཕ་ཡུལ།།

ང་ཚོས་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ཞྭ་མོ་ཡེ་ནས་ཕུད་དེ། གནོད་མེད་ལྔའི་ཀན་ལྷོ་གསར་བ་མཉམ་སྐྲུན་བྱ།

མཛའ་ཞིང་བརྩེ་བའི་གསན་མཁན་རྣམ་པ། ད་ནི་ཀན་ལྷོ་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་སྐད་རྒྱང་སྒྲོག་གི་རོང་འབྲོག་པའི་དགའ་ཚལ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡིན།རྩོམ་སྒྲིག་པ། གཟུངས་འདུས་འཚོ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་།

སྙན་སྒྲོན་པ། ཡུམ་ཚེ་རིང་། ཀླུ་མོ་འཚོ། སྒྲོལ་མ་ལྷ་མོ།

ལྟ་སྐུལ་བ། ལི་པའེ་ཡུན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ